Władza Rodzicielska

Władza rodzicielska

Sprawy o władzę rodzicielską – Gdańsk, Gdynia

Zakres usług kancelarii:


– porady prawne z zakresu władzy rodzicielskiej
– reprezentacja Klienta w sądzie przez adwokata
– przygotowywania wniosków, pozwów i pism procesowych w sprawach o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej
– negocjacje w zakresie ustalenia „planu wychowawczego”
– kompleksowe wsparcie prawnelub


Sprawy o władzę rodzicielską

Nasza kancelaria prawna, w skład której wchodzą doświadczeni adwokaci z Gdańska i Gdyni, prowadzi sprawy o władzę rodzicielską każdego typu.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Klientami naszej kancelarii prawnej są osoby, które wnioskują o ograniczenie władzy rodzicielskiej, jak również osoby wobec których toczy się postępowanie. Świadczymy kompleksowe usługi w tym zakresie – od porad prawnych po reprezentację pełnomocnika w sądzie.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Sprawa taka może odbyć się z urzędu lub na wniosek strony, w przypadku przemijającej przeszkody np. choroby rodzica, odbywania krótkiej kary pozbawienia wolności, wyjazdu zagranicznego.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Reprezentujemy klientów oraz przygotowujemy niezbędne dokumenty w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskich. Do pozbawienia władzy rodzicielskiej dochodzi w sytuacjach kiedy rodzic nie może wykonywać obowiązków rodzicielskich z powodu trwałej przeszkody, w sposób rażący je zaniedbuje  lub nadużywa władzy rodzicielskiej.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Nasi adwokaci oferują pomoc prawną z zakresu spraw o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Władzę rodzicielską można przywrócić, jeżeli przyczyny, z powodu których te prawa zostały odebrane, ustąpiły trwale.  Zapewniamy przygotowanie wniosku do sądu oraz reprezentację przed sądem.

Formularz kontaktowy

Opisz swój problem prawny. Jesteśmy gotowi podjąć się sprawy jak najszybciejSprawy o władzę rodzicielską – najczęściej zadawane pytania

Adwokaci naszej kancelarii w Gdańsku zebrali najczęściej zadawane pytania dotyczące spraw o władzę rodzicielską


Chciałabym złożyć wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich. Czy wasza kanceleria może pomóc mi w tej sprawie?

Tak. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszą kancelarią w celu uzgodnienia dogodnego terminu spotkania z adwokatem w biurze w Gdańsku lub Gdyni.

Czy sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej może toczyć się razem ze sprawą o kontakty z dziećmi?

Od 28 sierpnia 2015 roku istnieje taka możliwość. sąd może wnioski dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów rozpatrywać prowadząc jedną sprawę.

Zostałam pozbawiona praw rodzicielskich. Czy to jest "wyrok na całe życie" czy istnieje możliwość przywrócenia władzy rodzicielskiej?

Nie jest to “wyrok na całe życie”. Jeżeli powody dla których pozbawiona została Pani praw rodzicielskich ustaną, może Pani złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Kto może złożyć wniosek do sądu o ograniczenie władzy rodzicielskiej? Czy tylko rodzic?

Wniosek do sądu o ograniczenie władzy rodzicielskiej może złożyć nie tylko jeden z rodziców dziecka, ale również każda z osób, która posiada odpowiednią wiedzę o zdarzeniach, które uzasadniają potrzebę złożenia takiego wniosku. Takimi zdarzeniami mogą być np. zaniedbywanie dzieci, stosowanie przemocy fizyczynej i/lub przemocy psychicznej, głodzenie, porzucenie. Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom lub tylko jednemu. Wnioski do sądu o ograniczenie władzy rodzicielskiej składają m.in. takie instytucje jak: policja, placówki oświatowe, opieka społeczna czy placówki zajmujące się opieką nad dziećmi.

Czy jeżeli zostałem pozbawiony praw rodzicielskich to nadal ciąży na mnie obowiązek alimentacyjny?

Pozbawienie praw rodzicielskich nie zwalnia Pana z obowiązku płacenia alimentów na dziecko. Obowiązek ten jest niezależny od władzy rodzicielskiej.

Czy jeżeli dojdzie do sytuacji, w której sąd pozbawi mnie władzy rodzicielskiej to będę mógł wnioskować o obniżenie świadczeń alimentacyjnych z tego tytułu?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej, jak również jej ograniczenie, nie jest podstawą do obniżenia kwoty świadczeń alimentacyjnych.

Czy choroba psychiczna może być powodem pozbawienia władzy rodzicielskiej?

Przewlekła choroba psychiczna, w wyniku której rodzic nie wypełnia obowiązków rodzicielskich lub nadużywa władzy rodzicielskiej może być powodem pozbawienia władzy rodzicielskiej. Sądy zazwyczaj jednak orzekają o ograniczeniu władzy rodzicielskiej.

Gdzie należy złożyć wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich?

Wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich należy złożyć w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.

Zostałem pozbawiony władzy rodzicielskiej. Czy to oznacza, że nie mogę kontaktować się z dziećmi?

Prawo do utrzymywania kontaktów z dziećmi nie zależy od sprawowania władzy rodzicielskiej, zatem nie jest Pan automatycznie pozbawiony tego prawa. Może Pan uregulować kontakty z dziećmi na drodze sądowej lub porozumiewając się z matką dzieci bez ingerencji sądu.

Z jakich powodów władza rodzicielska może być ograniczona?

Można wyróżnić dwie kategorie, w których władza rodzicielska może zostać ograniczona. Pierwsza kategoria obejmuje sytuacje, w których dobro dziecka jest zagrożone lub rodzic nie wykonuje należycie władzy rodzicielskiej. Druga kategoria to sytuacje, w których rodzice należycie wykonują władzę rodzicielską, ale nie mogą się porozumieć się w kwestiach dziecka. Najczęściej do ograniczenia władzy rodzicielskiej tego typu dochodzi przy rozwodach.