Menu Zamknij

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

odrzucenie spadku

               Najlepszym rozwiązaniem, aby uniknąć przejęcia długów po zmarłym, jest odrzucenie spadku. Sprawa staje się jednak bardziej skomplikowana, kiedy spadkobierca posiada niepełnoletnie dzieci. Wówczas musi on odrzucić spadek również w ich imieniu.

Odrzucenie spadku sprawia, że osoba, która tego dokonuje, jest traktowana w świetle prawa tak, jakby nie dożyła otwarcia testamentu. W takiej sytuacji spadkobiercami stają się jego dzieci. Jeśli są pełnoletnie, wystarczy, że przejdą procedurę taką, jak ich rodzice. W przypadku, gdy nie ukończyły 18. roku życia, to na ich rodzicach ciąży obowiązek odrzucenia spadku. Muszą dokonać tego w terminie 6 miesięcy od momentu złożenia przez siebie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Po upływie tego terminu, zgodnie z przepisami prawa, małoletni otrzyma spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

            Aby doszło do skutecznego odrzucenia spadku w imieniu małoletniego, najpierw zgodę na to musi wyrazić sąd opiekuńczy. Złożenie oświadczenia bez jej uzyskania, będzie nieważne. O konieczności dokonania tego wyłącznie za pośrednictwem sądu stanowią poniższe przepisy:

art.101 § 3 k.r.o. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko;
art.156 k.r.o. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

W pierwszej kolejności sąd zajmie się ustaleniem, czy dziecko rzeczywiście jest spadkobiercą. Kolejnym krokiem jest zawnioskowanie przez rodziców (lub opiekunów prawnych) małoletniego o wszczęcie postępowania sądowego. Wniosek może złożyć każdy z rodziców bądź opiekunów, bez względu na to, z czyjej strony jest spadek. Złożenie wniosku w sądzie powoduje zawieszenie biegu terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Termin ten biegnie natomiast dalej od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu opiekuńczego.

Sąd musi mieć pewność, że odrzucenie spadku leży w interesie dziecka. Dlatego tak ważne jest właściwe uzasadnienie i udokumentowanie wniosku. Uzasadnienie musi opierać się na tym, że spadek jest zadłużony, a rodzice już go odrzucili. Warto dołączyć oświadczenia innych spadkobierców (w tym rodzica bądź rodziców) o odrzuceniu przez nich spadku, a także dokumenty zawierające informacje o zadłużeniu zmarłego, np. umowy kredytowe, wezwania do zapłaty czy dokumentację komorniczą. W przypadku właściwie uargumentowanego i udokumentowanego wniosku, bardzo prawdopodobnym jest udzielenie zgody sądu bez przeprowadzania rozprawy.

            Po zakończonym postępowaniu i uzyskaniu zgody sądu, należy złożyć w imieniu małoletniego odpowiednie oświadczenie. Można to zrobić przed notariuszem, po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu. Odpis wyroku oraz stwierdzenie jego prawomocności można uzyskać w sądzie, który je wydał. Oświadczenie można również złożyć, zamiast przed notariuszem, przed sądem rejonowym, właściwym co do miejsca zamieszkania lub pobytu małoletniego.