Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dziećmi

Sprawy o kontakty z dziećmi

Zakres usług kancelarii:


– doradztwo prawne w zakresie kontaktów z dziećmi
– reprezentacja w postępowaniu sądowym przez adwokata
– sporządzanie wniosków, pozwów i pism procesowych w sprawach o uregulowanie,  ograniczenie i pozbawienie kontaktów z dzieckiem / dziećmi
– sporządzanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania
– negocjacje w sprawach uregulowania kontaktów
– pomoc w egzekucji kontaktów z dziećmi
– kompleksowe wsparcie prawnelub


Sprawy o kontakty z dziećmi

Nasza kancelaria prawna, w skład której wchodzą doświadczeni adwokaci z Gdańska i Gdyni, prowadzi sprawy dotyczące kontaktów z dziećmi.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Nasza kancelaria prawna prowadzi sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi. Pomagamy sporządzić wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, udzielamy porad prawnych, a także występujemy w roli pełnomocników w trakcie trwania sprawy sądowej.

Pozbawienie kontaktów z dziećmi

Jako kancelaria prawna podejmujemy się również spraw z zakresu zakazu kontaktów z dzieckiem. O zakaz kontaktów z dzieckiem można wnioskować do sądu gdy rodzic zagraża życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu dziecka, ale także w sytuacjach gdy wpływa na nie demoralizująco.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Wspieramy kompleksowo w sprawach o ograniczenie kontaktów z dzieckiem. Sąd może ograniczyć kontakty m.in poprzez nakazanie spotykania się tylko w obecności drugiego z rodziców, poprzez zakazanie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu czy poprzez zezwolenie tylko na określone sposoby porozumiewania się na odległość.

Zabezpieczenie kontaktów z dziećmi

Pomagamy w przygotowaniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem. Taki wniosek można złożyć wraz z pozwem o rozwód, wnioskiem o uregulowanie kontaktów, ale również w trakcie trwającego już postępowania sądowego.

Formularz kontaktowy

Opisz swój problem prawny. Jesteśmy gotowi podjąć się sprawy jak najszybciejSprawy o kontakty z dziećmi – najczęściej zadawane pytania

Adwokaci naszej kancelarii w Gdańsku zebrali najczęściej zadawane pytania dotyczące spraw o uregulowanie kontaktów z dziećmi


Jestem z Gdańska. Gdzie mogę złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy złożyć w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo pobytu dziecka.

Czy rodzice ojca moich dzieci mogą złożyć do sądu wniosek o ustalenie kontaktów z dziećmi?

Dziadkowie mogą złożyć do sądu wniosek o uregulowanie osobistych kontaktów z wnukami. Sąd rozpatrując sprawę będzie kierował się przede wszystkim dobrem dzieci.

Żona utrudnia mi kontakt z dzieckiem. Jak mogę uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania o uregulowanie kontaktów?

Powinien Pan złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania. Taki wniosek należy złożyć w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego, przed którym toczy się postępowanie o uregulowanie kontaktów.

Czy poza terminami spotkań ustalonymi przez sąd, mogę spotykać się z dziećmi?

Może Pan/Pani spotykać się z dziećmi poza terminami ustalonymi przez sąd tylko w sytuacji, kiedy rodzic, u którego dziecko stale przebywa wyrazi zgodę na takie spotkania.

Czy na czas trwania postępowania rozwodowego mogę złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów?

Tak. Jeżeli małżonek bądź małżonka utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe wykonywanie kontaktów z dzieckiem, można skierować wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód.

Co można zrobić, jeżeli była żona pomimo uregulowanych kontaktów z dzieckiem w sądzie utrudnia mi spotkania z dziećmi w wyznaczonych terminach?

Może Pan wystąpić do sądu z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty ustalonej kwoty pieniężnej. Jeżeli była żona nie stosuje się do orzeczenia sądu, to sąd może nałożyć karę pieniężną za każde naruszenie, jakiego dopuściła się była żona. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu, należy zwrócić się do komornika celem egzekucji.

Mój mąż złożył wniosek do sądu o pozbawienie mnie prawa do kontaktu z dziećmi. Kiedy sąd może wydać taki zakaz?

Całkowity zakaz kontaktu rodzica z dzieckiem sąd orzeka w kilku sytuacjach:
– kontakty stanowią poważne zagrożenie dla dobra dziecka (np. zagrożenie życia i zdrowia)
– kontakty wpływają demoralizująco na dziecko (np. dziecko uzależnia się od narkotyków i alkoholu, porzuca szkołę)
– rodzic nagannie zachowuje się wobec dziecka, a jego zachowania są umyślne i powtarzające się

Na czym polega ograniczenie kontaktów z dzieckiem?

W zależności od sprawy sąd może np.
– zezwolić na spotkania tylko w obecności drugiego rodzica, kuratora sądowego, opiekuna
– nakazać spotkania z dzieckiem tylko w miejscu jego stałego pobytu
– zakazać osobistych spotkać z dzieckiem
– ograniczyć kontakty z dzieckiem do określonych sposobów porozumiewania się na odległość lub zakazać całkowicie porozumiewania się na odległość

Jaki jest koszt złożenia wniosku o ustalenie kontaktów?

Od wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem pobierana jest opłata stała w wysokości 40 zł. Należy pamiętać, że jeżeli dzieci jest więcej, należy wnieść opłatę za każde z dziei.